Provozní a návštěvní řád

PODMÍNKY ÚČASTI na motoristické slavnosti LEGENDY – PROVOZNÍ a NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Motoristická slavnost LEGENDY je kulturní společenská akce s cílem propagovat a podporovat lásku k technice, designu a sportu. Předmětem podpory je láska k motorům všech druhů a stáří. 

Slavnost LEGENDY podporuje kluby jednotlivých automobilových nebo motocyklových značek, podporuje sportovce v oblasti motorsportu a dále propaguje všechny druhy pohonu automobilů a motocyklů. V rámci programu jsou konány osvětové přednášky a rozhovory. Široké veřejnosti se prezentují stovky zajímavých strojů - exponátů ze soukromých a firemních sbírek a komerčních společností.

Slavnost LEGENDY není politickou nebo názorovou akcí. Neupřednostňuje jakýkoliv typ pohonu, paliva, techniky nebo konceptu vozidel. Na slavnosti LEGENDY je výslovně zakázáno šíření politických názorů, aktivit a gest ve prospěch jakéhokoliv hnutí nebo politické strany. Účast politicky a společensky exponovaných osob je jejich soukromou aktivitou a i tyto osoby mají povinnost dodržovat provozní a návštěvní řád slavnosti LEGENDY.

Oblasti programu slavnosti LEGENDY

  • Automobily - od historických po současné, včetně prezentace budoucích konceptů, všechny druhy pohonů (benzínové, naftové, hybridní, elektro)
  • Motocykly - od historických po současné, včetně prezentace budoucích konceptů (benzínové/elektro)
  • Obytné vozy a karavany
  • Sportovní - závodní vozy a motocykly a sportovci v oblasti motorsportu
  • Jízdní kola, elektrokola, čtyřkolky a další hobby a sportovní technika
  • Aktivity Policie ČR
  • Aktivity Armády ČR

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou společností LEGENDY - motoristická slavnost s.r.o. - IČO 08356807 - Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317566 (dále jen „provozovatel“ nebo „pořadatel“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor areálu slavnosti LEGENDY a využívajících zařízení umístěná v areálu slavnosti LEGENDY (dále jen „návštěvní řád“).

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, zajištění hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku na motoristické slavnosti LEGENDY a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech akcí (dále jen „akce“), které budou součástí motoristické slavnosti LEGENDY. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné společenské atmosféry v areálu motoristické slavnosti LEGENDY. 

1.3 Areálem motoristické slavnosti LEGENDY se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené prostory provozovatele Výstaviště PRAHA. Pro veřejnost bude areál festivalu motoristické slavnosti LEGENDY otevřen dle informace na webu www.LEGENDY.cz.

1.4 Areál motoristické slavnosti LEGENDY je viditelně ohraničen plotem a vstup do areálu je možný pouze s platnou vstupenkou nebo jiným označením určeným provozovatelem. Zakoupením vstupenky a/nebo předložením vstupenky při vstupu do areálu a/nebo vstupem na akci do areálu motoristické slavnosti LEGENDY vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu motoristické slavnosti LEGENDY je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat, a to po celou dobu pobytu v něm. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu motoristické slavnosti LEGENDY, a to včetně zástupců médií a technického personálu.

1.5 Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu motoristické slavnosti LEGENDY na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

1.6. Rozsah a časový harmonogram programu motoristické slavnosti LEGENDY je komunikován na webových stránkách motoristické slavnosti LEGENDY s adresou www.LEGENDY.cz, rozsah programu může být bez předchozího upozornění změněn, upraven nebo vypuštěn. Vzhledem k programovému rozsahu motoristické slavnosti LEGENDY tyto změny nemají vliv na kulturní zážitek návštěvníka. Změna programu a rozsahu vyhrazena bez kompenzace.

2. Areál motoristické slavnosti LEGENDY

2.1 Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi návštěvníkem a pořadatelem motoristické slavnosti LEGENDY - LEGENDY - motoristická slavnost s.r.o., smlouva o účasti na motoristické slavnosti LEGENDY. Vstupenkou se rozumí, jak tištěná vstupenka umožňující vstup na festival blíže neurčené osobě, tak elektronická vstupenka (tzv. e-ticket) umožňující vstup na festival konkrétní osobě.

Typy vstupenek definuje a určuje pořadatel motoristické slavnosti LEGENDY, on-line prodej vstupenek zajišťuje společnost ENIGOO - na adrese: legendy.enigoo.cz. Není možné vyžadovat jinou vstupenku, než byla definována pořadatelem nebo se domáhat slevy, zvýhodnění apod. na základě postižení, skupiny, pohlaví, národnosti, apod.

Každá osoba v areálu motoristické slavnosti LEGENDY je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít platnou vstupenku nebo být řádně označen identifikační páskou a/nebo jiný doklad opravňující ji k pobytu v areálu, a na žádost pracovníka pořadatele a/nebo pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu motoristické slavnosti LEGENDY, nemusí být do areálu motoristické slavnosti LEGENDY vpuštěn a/nebo může být z prostor areálu motoristické slavnosti LEGENDY vykázán. Návštěvníci a veřejnost může do areálu motoristické slavnosti LEGENDY, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele, pouze v návštěvních hodinách a pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.

2.2 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu v areálu motoristické slavnosti LEGENDY provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie Praha.

2.3 Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu motoristické slavnosti LEGENDY, a dále osoby, jejichž jednání bude v rozporu s právními předpisy, pozbývají bez práva na náhrady vstupného oprávnění k pobytu v areálu motoristické slavnosti LEGENDY a nemusí být do areálu motoristické slavnosti LEGENDY vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele a/nebo pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu motoristické slavnosti LEGENDY vykázány. Stejně tak nemusí být bez práva na náhrady vstupného do areálu motoristické slavnosti LEGENDY vpuštěny a/nebo mohou být z areálu motoristické slavnosti LEGENDY vykázány osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo osoby, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele a/nebo pořadatelem pověřených osob. 

2.4 Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu motoristické slavnosti LEGENDY vpuštěny a/nebo budou z areálu motoristické slavnosti LEGENDY vykázány, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného či jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na motoristické slavnosti LEGENDY. Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen či zcela zakázán vstup do areálu motoristické slavnosti LEGENDY.

2.5 V areálu motoristické slavnosti LEGENDY je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let.

3. Povinnosti návštěvníků

3.1 Návštěvníci motoristické slavnosti LEGENDY jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu motoristické slavnosti LEGENDY, a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající  okolnostem vyplývajícím z probíhající motoristické slavnosti LEGENDY. 

3.2 Návštěvníci motoristické slavnosti LEGENDY jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele a/nebo osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie Praha, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby.

3.3 Návštěvníci motoristické slavnosti LEGENDY jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.4 Návštěvníci motoristické slavnosti LEGENDY mají zakázáno vnášet do areálu motoristické slavnosti LEGENDY – zejména následující předměty:

a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;

b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např. nůžky apod.);

c) spreje, leptavé, hořlavé (např. parfémy v obalu nad 200 ml), výbušné, barvící, nebo jiné látky ohrožující zdraví;

d) láhve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů;

e) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty nebo odpalovací zařízení;

e) alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;

f) jakákoliv zvířata či s těmito vstupovat s výjimkou asistenčních či vodících psů návštěvníků se zdravotním postižením (držitelé průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P); 

g) materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;

h) nadměrná batožina a zavazadla, jízdní kola, koloběžky, elektrokoloběžky, elektrokola, elektromotorky, (elektrické) jednokolky, kolečkové brusle a další obdobná přesunovadla;

i) deštníky,

j) laserové ukazovátka.

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu motoristické slavnosti LEGENDY má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovník bezpečnostní služby (Supervisor) a/nebo jemu nadřízené osoby. Kontrola může být provedena při vstupu do areálu, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu motoristické slavnosti LEGENDY.

Návštěvníci mohou být vyzváni provozovatelem nebo jím pověřenou osobou, aby nevhodné předměty nebo nadměrnou batožinu odložili v úschovně, která je umístěna vedle pokladny před vstupem do areálu motoristické slavnosti LEGENDY. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné. Provozovatel nezaručuje dostatečnou kapacitu úschovny a permanentní možnost uložení nevhodných a zakázaných předmětů v této úschovně.

3.5 Návštěvníci motoristické slavnosti LEGENDY jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele a/nebo provozovatelem pověřeným osobám provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, nebude do areálu motoristické slavnosti LEGENDY vpuštěn a/nebo může být z areálu motoristické slavnosti LEGENDY vykázán.

3.6 Návštěvníci motoristické slavnosti LEGENDY souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele a/nebo provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou, při vstupu do areálu motoristické slavnosti LEGENDY. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do areálu motoristické slavnosti LEGENDY vpuštěn a/nebo může být z areálu motoristické slavnosti LEGENDY vykázán.

3.7 Návštěvníkům motoristické slavnosti LEGENDY je dále zakázáno:

a) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

b) propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;

c) přelézat či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.;

d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky a jsou pro tyto účely jako nepřístupné označeny;

e) vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, a to zejména do prostor sportovních ploch, jevišť a hledišť;

g) kouřit mimo prostory k tomu vyznačené provozovatelem;

h) vnášet nápoje do areálu motoristické slavnosti LEGENDY;

i) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;

j) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v areálu;

k) jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v areálu;

l) ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu, a to včetně parkových dřevin a travin;

m) popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu, poškozovat jakékoliv zařízení nebo je vyřazovat z provozu,

n) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;

o) vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele a/nebo jím pověřené osoby;

p) vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;

q) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží,

r) rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele;

s) odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená! 

3.8 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu motoristické slavnosti LEGENDY jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat či nabízet jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., provádět zprostředkování, reklamu, pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce, stejně jako v areálu motoristické slavnosti LEGENDY skladovat jakékoliv předměty.

3.9 Účastník motoristické slavnosti LEGENDY se účastní slavnosti výlučně na vlastní odpovědnost, odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí, bere na vědomí, že při ztrátě vstupenky nebo sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na motoristickou slavnost LEGENDY.

3.10 Účastník motoristické slavnosti LEGENDY se zavazuje v rámci bezpečnosti

a) při zdolávání případného požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

b) popel a nedopalky od cigaret a ostatních tabákových výrobků odhazovat pouze do určených nádob. Dbát na bezpečnost při zapalování tabákových výrobků (sirky, zapalovače).

c) nekouřit v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou „Zákaz kouření“.

d) nepoškozovat instalované bezpečnostní značení.

e) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití instalovaných přenosných hasicích přístrojů.

f) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití hydrantových systémů ani dalších požárně bezpečnostních zařízení.

g) nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení.

h) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.).

i) při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny organizátora akce, členů preventivní požární hlídky, členů ostrahy, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

3.11 Čepování do vlastních přinesených kelímků je z hygienických důvodů na vlastní nebezpečí.

4. Odpovědnost za škodu

4.1 Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu festivalu na vlastní nebezpečí. Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků motoristické slavnosti LEGENDY, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením. Odpovědnost za škodu pořadatele je omezena částkou odpovídající maximálně ceně vstupenky zakoupené účastníkem. Pro vyloučení veškerých pochybností, za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob nenese pořadatel jakoukoliv odpovědnost. Provozovatel neodpovídá účastníkovi slavnosti za škodu, vzniklou v souvislosti s nevpuštěním do areálu slavnosti nebo vyvedením z areálu a neumožněním dalšího vstupu v důsledku porušení povinností dle tohoto návštěvního řádu (zejména porušením povinností dle čl. 2.1., 2.3. nebo 3. tohoto návštěvního řádu).

4.2 Areál motoristických slavností LEGEND se nachází také na nezpevněných plochách, na nichž může nepozorností návštěvníků dojít ke zranění. Návštěvníci, zejména starší nebo postižení tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Pořadatel neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.

4.3 Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli a/nebo provozovatelem pověřené osobě a/nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu motoristické slavnosti LEGENDY.

V případě, že návštěvníci v areálu motoristické slavnosti LEGENDY naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele a/nebo provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.4 Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo újma.

4.5 Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu bezodkladně o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku újmy v areálu motoristické slavnosti LEGENDY.

4.6 V případě evakuace areálu motoristické slavnosti LEGENDY či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat „Požární poplachovou směrnici a evakuační řád areálu, a jsou zároveň povinni řídit se pokyny provozovatele a/nebo provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému. Požární poplachová směrnice tvoří přílohu č. 1 tohoto návštěvního řádu a je jeho nedílnou součástí. 

4.7 Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu motoristické slavnosti LEGENDY

4.8 Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup do areálu motoristické slavnosti LEGENDY) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka může být důvodem k odepření vstupu na do areálu motoristické slavnosti LEGENDY). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

4.9 V případě evakuace areálu z důvodu nepřízně počasí, požáru, bezpečnostní situace, apod. nevzniká nárok na vrácení vstupného, zprostředkování náhradního vstupu či jakékoliv odškodnění.  Toto ustanovení platí pro všechny účastníky motoristické slavnosti LEGENDY (návštěvníky, personál, vystavovatele, zaměstnance a spolupracující organizace a firmy).

4.10. Náhrada veškeré případné újmy způsobené návštěvníkem pořadateli či třetí osobě bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení či ukončení akce apod.).

5. Ostatní ustanovení

5.1 Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci motoristické slavnosti LEGENDY ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu údajů jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto návštěvního řádu, která je dostupná prostřednictvím internetových stránek www.LEGENDY.cz a v místě konání festivalu.

5.2 Vstupem do areálu návštěvníci areálu motoristické slavnosti LEGENDY souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu motoristické slavnosti LEGENDY pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu motoristické slavnosti LEGENDY pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

5.3 Návštěvníci motoristické slavnosti LEGENDY dále berou na vědomí, že v areálu motoristické slavnosti LEGENDY mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu motoristické slavnosti LEGENDY. Tato doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu  motoristické slavnosti LEGENDY či k dispozici u provozovatele nebo u bezpečnostní služby, a návštěvníci jsou povinni je dodržovat. Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do jednotlivých akcí v areálu motoristických slavností LEGENDY je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenese pořadatel odpovědnost.

6.2 Nedílnou součást tohoto návštěvního řádu tvoří příloha č. 1: Požární poplachová směrnice / Požární poplachová směrnice Výstaviště Praha a.s.

6.3 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024.

6.4 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb.,

občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

6.5 Pořadatel se vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento návštěvní řád.

6.6 Důležitá telefonní čísla:

-   Tísňová linka - 112

  • Zdravotní záchranná služba - 155
  • Policie ČR - 158

Slavnost LEGENDY komunikuje pomocí emailu: info@legendy.cz

Slavnost LEGENDY definuje program, informace a prezentace na webu slavnosti LEGENDY.cz.

Sociální sítě, komunikátory sociálních sítí (What's Up, Massenger, Facebook, Instagram, YouTube) nejsou určeny ke komunikaci s promotérem slavnosti, jde pouze o propagační kanály směrem k návštěvníkovi.

V Praze dne 1. 1. 2024

v.r.

Lubor Kos

jednatel

LEGENDY - motoristická slavnost s.r.o.